Zásady ochrany a spracovania osobných údajov

FINTAX EU s.r.o. spracováva osobné údaje v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“).

Užívateľ potvrdzuje, že prevádzkovateľ je oprávnený zhromažďovať, uchovávať a spracovávať osobné údaje užívateľa v nevyhnutnom rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mail, telefón, IP adresa, fotografií vrátane citlivých a iných osobných údajov priebežne sprístupnených užívateľom (ďalej len “osobné údaje “).

FINTAX EU s.r.o., Páričková 22, 821 08 Bratislava, IČO: 45 612 447, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel sro, vložka 66247/B spracovávajú osobné údaje ako sprostredkovateľ pre klientov, ktorým poskytuje služby spracovania účtovníctva, miezd a personalistiky a ako prevádzkovateľ na účely marketingu.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

(i) Právo na prístup k osobným údajom (§ 21 zákona, článok 15 nariadenia)

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie v rozsahu tvoriacom obsah tohto poučenia. Dotknutá osoba ma právo na identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté.

(ii) Právo na opravu osobných údajov (§ 22 zákona; čl. 16 nariadenia)

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

(iii) Právo na výmaz osobných údajov (právo „byť zabudnutý“) (§ 23 zákona; čl. 17 nariadenia)

Dotknutá osoba v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme, má právo na vymazanie osobných údajov.

(iv) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (§ 24 zákona; čl. 18 nariadenia)

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona; čl. 21 ods. 1 nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

(v) Právo na prenosnosť osobných údajov (§ 26 zákona; čl. 20 nariadenia)

Dotknutá osoba v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme, má právo na prenosnosť osobných údajov.

(vi) Právo namietať spracúvanie osobných údajov (§ 27 zákona; čl. 21 nariadenia)

Dotknutá osoba v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme, nemá právo namietať spracúvanie osobných údajov.

Dotknutá osoba nemá právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, v prípade, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8 zákona; čl. 89 ods. 1 nariadenia.

(vii) Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (§ 28 zákona; čl. 22 nariadenia)

Pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby prevádzkovateľom nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

(viii) Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov (§ 14 ods. 3 zákona; čl. 7 ods. 3 nariadenia)

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú v prípade ak ho udelila.

(ix) Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (§ 100 zákona; čl. 77 a 79 nariadenia)

Dotknutá osoba má právo podať Úradu na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36064220 (ďalej len „Úrad“) alebo inému príslušnému orgánu najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka je v rozpore so zákonom a s nariadením.

Návrh na začatie konania (ďalej len „návrh“) musí obsahovať

a) meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa,

b) označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,

c) predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,

d) dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,

e) kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti druhej hlavy tohto zákona alebo nariadenia, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba.

Vzor návrhu na začatie konania pred Úradom je zverejnený na webovom sídle Úradu.

Bez toho, aby bolo dotknuté právo dotknutej osoby domáhať sa ochrany svojich práv na základe návrhu na začatie konania pred Úradom, každá dotknutá osoba má tiež právo domáhať sa svojich práv na vecne a miestne príslušnom súde Slovenskej republiky ak sa domnieva, že v dôsledku spracúvania jej osobných údajov v rozpore s nariadením došlo k porušeniu jej práv ustanovených v nariadení. Návrh na začatie možno podať aj na vecne a miestne príslušnom súde členského štátu, v ktorom má dotknutá osoba svoj obvyklý pobyt pokiaľ prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom nie je orgán verejnej moci členského štátu konajúci v rámci výkonu verejnej moci.

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti je zákonnou požiadavkou. Následkom neposkytnutia osobných údajov môže byť odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

Služby, ktoré prevádzkovateľ poskytuje nie sú adresované deťom mladším ako 16 rokov. Osoba mladšia ako 16 rokov nás môže kontaktovať len v prípade, ak s týmto poučením súhlasí alebo ho schvaľuje jej nositeľ rodičovských práv a povinností.

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Užívateľ zaškrtnutím súhlasu súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať jeho osobné údaje v rozsahu kontaktných informácií meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefón a kontaktovať ho za účelom marketingu produktov a služieb, najmä zasielaním oznámení e-mailom, telefonicky a / alebo poštou , kedy môže užívateľ obdržať rôzne informácie o službách a produktoch prevádzkovateľa a s ním spolupracujúcich osôb v závislosti na preferenciách a prejaveného záujmu užívateľa o rôzne témy a akcie. Užívateľ môže svoje preferencie upraviť v rámci užívateľského účtu alebo zaslaním e-mailu na adresu gdpr@fintax.sk. Tento súhlas môže užívateľ kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu gdpr@fintax.sk.

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu 10 rokov, ak osobitné právne predpisy neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie sme osobitným predpisom viazaní váš údaj ďalej archivovať). V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania je spracovanie vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali.

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že jej osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnemu sprostredkovateľovi a ani príjemcovi. Osobné údaje nebudú ďalej poskytnuté ani sprístupnené tretím stranám, iba ak na základe osobitných predpisov ako napr. orgány činné v trestnom konaní. Osobné údaje nebudú zverejnené. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodnutie vrátane profilovania.

COOKIES

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané prevádzkovateľom osobných údajov, osobné údaje však môže spracovávať aj :

Google Ads
Google Analytics
Facebook (komentáre)